rss search

Kijk, water

line

Een paar jaar geleden maakte ik samen met nog een aantal mensen een kleine documentaire over een niet gelovig iemand die voor het eerst naar de kerk ging. Daar heb ik bijzonder veel van geleerd. Ook veel respect gekregen voor mensen die de drempel naar de kerk over durven te komen.

Eén opmerking is me altijd bij gebleven. Toen deze jongeman werd gevraagd wat volgens hem het verschil was tussen christenen en niet-christenen, zei hij: “Christenen leven volgens de regels van een boek. Ik heb niet zo’n boek. Maar volgens mij is er verder niet veel verschil.”

Dit antwoord boeit mij. Is ons kenmerk dit boek? Betekent Christen zijn “leven naar het boek?” Ja. Dat is gedeeltelijk waar. Maar Jezus volgen betekent meer. Het betekent dat je dag aan dag optrekt met iemand die je onderwijst. Zijn liefde aan je duidelijk maakt. Die jou vraagt om dingen te doen. Of juist niet. Advies geeft. Christenen zijn niet alleen mensen van het boek, maar ook de mensen van de directe lijn met God.

Tweeduizend jaar geleden heeft een arts, genaamd Lucas, een geschiedenis opgeschreven over een ontmoeting tussen een man die een directe lijn met God  had en een belangrijk politicus die alleen maar de Bijbel kende als een set met leefregels. We gaan dat nu lezen: Handelingen 8 vers 26 tot 40.

26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ 27 Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden 28 en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. 29 De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ 30 Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ 31 De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. 32 Dit was het schriftgedeelte dat hij las: ‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. 33 Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan, wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer.’ 34 De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?’ 35 Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. 36 Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’  38 Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. 39 Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 40 Filippus werd gevonden in Azotus; van daar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam.

Uit welk Bijbelboek hebben we net gelezen? Handelingen. Handelingen van wie? Handelingen van de apostelen? Nee. Filippus was immers geen apostel… De titel klopt eigenlijk niet. Een betere naam voor dit Bijbelboek is: “de Handelingen van God.”

Het laat namelijk zien hoe God ingrijpt in de geschiedenis.

  • We lezen hoe Hij de gemeente laat ontstaan met pinksteren,
  • Hoe Hij wonderen door de handen van de volgelingen van Jezus doet,
  • Hoe hij duidelijk maakt aan iedereen dat het evangelie ook voor niet-Joden is,
  • En hoe Godsmannen en –vrouwen worden geleid en gestuurd door God, soms zelf tot op het kleinste detail.

En deze tijd duurt nog steeds voort. Sommige christenen denken echter dat de tijd van een sprekende en handelende God voorbij is. Ze zijn mensen van het boek. Ze bidden, leven christelijk en gaan naar de kerk. Ze lezen de Bijbel en leven daar naar, maar zijn zich niet geheel bewust van het feit dat de God waar ze over lezen een aanwezige, levende en handelende God is.

Maar de God van de Bijbel, van het boek Handelingen is een God die handelt! Lees bijvoorbeeld eens wat hij doet in deze geschiedenis. Vers 26: Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ Hij stuurt Filippus naar de weg richting Gaza. Soms fluistert de Heilige Geest je iets in. Een voorganger van een grote kerk liep een paar jaar geleden op het vliegveld en de Heilige Geest maakte hem duidelijk dat hij twee jongemannen moest aanspreken. Hij wist niet waarom, maar hij deed het toch maar. Na een kort gesprek kwam hij er achter dat zij dat weekend voor het eerst in een kerk waren geweest. Om precies te zijn: die waar hij voorganger was. Ze waren onder de indruk van wat ze hadden meegemaakt maar hadden allebei God gevraagd of Hij, nog voordat ze op het vliegtuig zouden stappen, hen een teken wilde geven. Wat als die voorganger niet had geluisterd? Gelukkig deed hij dat wel, en gelukkig deed Filippus in deze geschiedenis het ook, anders was het een kort verhaal geweest.

Pas als Filippus op die weg richting Gaza wandelt, krijgt hij verdere instructies. Vers 29: De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ En tenslotte, nadat deze missie voltooid is, neemt de Geest Filippus mee naar Azotus. Volgende missie. Wat een leven!

Twee dingen vallen op. Ten eerste geeft God heel weinig informatie. Ook in onze levens laat God telkens maar één stap zien. Hij verwacht van ons dat we gehoorzamen en komt dan pas met de vervolgstappen. Je verliest feitelijk de controle over je leven.

Filippus was succesvol in het gebied Samaria. De mensen hingen aan zijn lippen en velen kwamen tot geloof. Als het geloof daar zo effectief en efficiënt verbreid kan worden, waarom dan weggaan. Er was geen enkele reden om naar die weg te gaan lopen. Ten eerste is het een flinke wandeling, ten tweede: je gaat dat hele eind toch niet lopen tegen de middag? Het is bloedheet daar op de weg! En er is niemand. Als de Heilige Geest het hem had ingefluisterd, had Filippus het van hem afgeschud, maar gelukkig werd het gezegd door engel. Uiteindelijk leidt het er toe dat een invloedrijk persoon een getuige van Jezus wordt. De eerste Afrikaanse christen.

En vandaag werkt God precies hetzelfde. Als je een opdracht krijgt van God, voer ‘m dan uit. Achteraf kom je er vaak wel achter waarom. Soms ook niet trouwens. De wereld zit ingewikkeld in elkaar. Wij mensen kunnen het niet doorzien.

Wat ook opvalt: Het leven wordt geregiseerd. God heeft duidelijk de regie in handen. Kijk eens naar de ‘toevalligheden’ in deze geschiedenis. Filippus komt aanlopen, en net is de Ethiopiër bezig in Jes. 53. Dan heeft Filippus net de doop uitgelegd, en ja hoor. Kijk, water.

God werkt nog steeds op dezelfde manier. Toeval bestaat natuurlijk gewoon, maar soms is het net té toevallig. Een paar maanden geleden waren wij bezig onze achtertuin te verbouwen, en op woensdag zou een grote hoeveelheid zand, 12 kuub, aan de voorzijde van ons huis worden afgeleverd. Hoe wij die enorme berg naar onze achtertuin zouden verhuizen, daar hadden we nog niet over nagedacht.

Die zondag sprak ik in een kerk en na afloop van de dienst schudde ik de handen van de mensen. Bij één man die me de hand kwam schudden, leek het alsof God tegen mij zei: met die man moet je gaan praten. Ik sta nog niet een minuut met hem te praten en hij begint uit zichzelf te vertellen dat hij net dat weekend met een groep mensen 12 kuub had gekruid naar iemands achtertuin. Natuurlijk zeg ik: “Dat is toevallig, woensdag wordt bij ons ook zoveel zand gebracht.” De conclusie van het verhaal is dat mensen die wij helemaal niet kenden, ons uit de brand hebben geholpen.

God bestaat en Hij is niet veranderd. Hij is te vertrouwen en Hij handelt, ook nu nog.

 

God handelt als wij gehoorzamen.

Wat leren we uit dit tekstgedeelte? God handelt als wij gehoorzamen. Als Filippus niet had gehoorzaamd, was dit niet gebeurd. Als ik niet had geluisterd naar Gods Geest in die kerk, dan hadden mijn vrouw en ik 12 kuub moeten verhuizen over ongeveer 100 meter.

Je hoeft niet supergeestelijk te zijn. Wij hadden niet eens gebeden voor die bult zand. Wij hadden met ons mosterdzaad-geloof moeten zeggen: “Berg zand, richt u op en stort u in de achtertuin.” Maar wonderen hangen niet af van ons geloof, maar van de grootheid van God. Maar we moeten wel bereid zijn. Soms is Gods werk in ons leven helemaal niet leuk. Kijk eens naar de profeet Hosea, God vroeg hem te trouwen met een ontrouwe prostituee. Of kijk naar de profeet Jeremia; Jeremia’s profetieën werd hem echt niet in dank afgenomen.

De vraag is niet hoe geestelijk je bent, of hoe religieus. De vraag is: ben je bereid om te gehoorzamen.

 

God handelt als wij bereid zijn los te laten.

Ten tweede: God handelt, als wij bereid zijn los te laten.

Er zit een boodschap verborgen in de tekst. Die boodschap zit in vers 39 en 40: 39 Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. 40 Filippus werd gevonden in Azotus. In de NBV vertaling staat dat hij in Azotus terecht kwam, maar dat is om de zin mooi te laten lopen. Het staat niet in de oorspronkelijke Griekse tekst. Waarom staat het daar zo?

Ongetwijfeld, om te verwijzen naar een andere tekst in de Bijbel, namelijk 2 Koningen hoofdstuk 2. Daar wordt precies dezelfde zinsbouw gebruikt. In dat hoofdstuk lezen we dat Elia wordt opgenomen in de hemel. Elisa ziet dat en weet dat hij, Elisa, de nieuwe profeet zal zijn voor Israël. De andere profeten kunnen kunnen dat niet accepteren. Elia was hun geloofsheld. Dat was hun Godsman. Die wist hoe het zat. En nu moesten ze het doen met Elisa? In vers 16 lezen we dat ze met een ander voorstel komen:

16 de profeten zeiden: ‘We hebben vijftig flinke mannen bij ons. Laat die uw meester gaan zoeken. Misschien heeft een geest van de HEER hem opgetild en ergens op een berg of in een dal neergeworpen.’ ‘Doe dat niet,’ zei Elisa, 17 maar ze drongen zo aan dat hij ten slotte hun aanbod aannam. Vijftig mannen werden erop uitgestuurd en zochten drie dagen lang, maar ze vonden Elia niet. 18 Toen ze terugkwamen bij Elisa, die in Jericho zijn intrek had genomen, zei hij tegen hen: ‘Ik had u toch gezegd dat u niet moest gaan zoeken?’

Terug naar onze tekst: De Ethiopiër is net gedoopt. Hij droogt zijn hoofd af met een handdoek en als hij de handdoek wegtrekt, is Filippus weg. Hoe reageert hij? Gaat hij zoeken? Nee. Hij vervolgde zijn weg vol vreugde.  En Filippus ‘werd gevonden’ in Azotus. Met een dikke knipoog naar Elia, die niet gevonden werd.

God handelt, als wij bereid zijn los te laten. Als God alleen kan werken door onze godsmannen heen, onze methoden, onze kerk, onze structuren, onze organisatie en onze theologie heen, dan gaan we veel missen. Want God is groter dan onze methoden, kerk, structuren, organisatie, godsmannen en –vrouwen, en zelfs groter dan onze theologie.

Vraag God in gebed om alles, maar vertel hem niet HOE hij dat moet doen. Je verspilt je adem. Denk je nu werkelijk dat de God die het heelal schept en onderhoudt, zich aan jouw regels gaat houden.

 

God handelt als wij geen uitvluchten verzinnen.

Tenslotte: God kan door ons heen handelen, als wij geen uitvluchten verzinnen. Als Filippus had getwijfeld, dan waren ze het water al voorbij geweest. Hoeveel waterplasjes denkt u dat er zijn op de route van Jeruzalem naar Gaza? Niet veel. God biedt ons kansen, telkens opnieuw. Mist u een keer een aanwijzing van Gods Geest, dan komt er wel weer een nieuwe kans. Maar dit leven is eindig. Als je weet dat je iets moet doen: je aansluiten bij de gemeente, een taak op je nemen, een bezoek brengen aan iemand, vergeving vragen, noem maar op, waarom doe je het dan niet vandaag? Als je weet dat je je moet laten dopen, waarom stel je dat dan uit? Ik daag je uit om vandaag nog God te volgen. Laten we niet alleen de mensen van het boek zijn, maar ook de mensen met het lijntje met God.Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *